увеличаване на капитала на оодУвеличаване на капитала на ООД (EООД) може да се извърши по следните три начина:

– чрез увеличаване дяловете на съдружниците. Не е задължително да се увеличат дяловете на всички съдружници. Възможно е и само на определени от тях.
– чрез записване на нови дялове
– чрез приемане на нови съдружници

Ефективно увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)

При увеличаване на капитала на ООД чрез увеличаване стойността на дяловете на съдружниците е възможно увеличението да бъде съразмерно. Ако е налице съразмерно увеличение тогава съотношението в дяловете на съдружниците, както и съотношението в правото им на глас се запазва. Например 100 дяла по 10 лв. стават 100 дяла по 100 лв.

Възможно е обаче увеличаването на капитала на ООД да не бъде съразмерно. Логично, тогава ще се установи ново съотношение в участието в капитала и съответно и в правото на глас на съдружниците. Дали увеличаването на капитала на ООД ще бъде съразмерно или несъразмерно се определя от това какво е предвидено в дружествения договор. Когато в дружествения договор не е предвидено друго, приема се че увеличаването на капитала е съразмерно.

При втората хипотеза на увеличаване на капитала на ООД увеличението се извършва като се запишат нови дялове. Например има 100 дяла по 10 лв. Записват се нови 900 дяла по 10 лв., като общия брой на дялове става 1000 дяла по 10лв.

При третата хипотеза, капитала на ООД (ЕООД) се увеличава чрез приемане на нови съдружници. Новите дялове се записват от физически или юридически лица, които до момента не са били съдружници. Приемането на нов съдружник се извършва по негова писмена молба до общото събрание. Новият съдружник записва нови дялове от капитала, като за целта прави дялова вноска, с която се увеличава размера на капитала.

Възможно е обаче да се приеме нов съдружник без да се извърши увеличаване на капитала. Това става по два начина: като придобие дял в капитала в резултат на прехвърляне на членството от друг съдружник или като придобие част от дела на друг съдружник. Повече затова как се извършва приемането на нови съдружници можете да научите от статията ни „Преобразуване на ЕООД в ООД“.

Какви стъпки и документи са необходими за увеличаване на капитала на ООД?

1. Покана за свикване на общо събрание до съдружниците
2. Протокол от решение на общото събрание на съдружниците, който задължително трябва да отразява начина на увеличаване, размера и разпределението на капитала между съдружниците. Това решение се приема задължително с единодушие от всички съдружници.
3. Дружествен договор, който задължително трябва да отразява промените направени с решението на общото събрание по предходната точка.
4. Документ от банка (вносни бележки) удостоверяващи внасянето на капитала
5. Декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТР
7. Платена държавна такса към Търговския регистър за увеличаване на капитала на ООД.

Увеличаване на капитала на ЕООД

Когато се увеличава капитала на ЕООД, логично няма да има покана за свикване на общо събрание. Решението за увеличаване трябва да бъде взето от едноличния собственик на капитала, който трябва да изготви протокол за това. Съответно промяната трябва да бъде отразена в учредителния акт, като всички останали документи остават същите.

Номинално увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)

Възможно е увеличаването на капитала на ООД (ЕООД) да бъде номинално, а не ефективно както в посочените по-горе случаи. При номиналното увеличаване на капитала не се извършват нови вноски, а увеличението става посредством т. нар. свободно имущество. Източник на такова имущество например е балансовата печалба, преди нейното разпределяне като дивиденти. Тази печалба или част от нея може да се капитализира.

При възникнали въпроси винаги можете да се свържете с нас за безплатна консултация с адвокат по търговско право.