Адвокатска кантора “РАДЕВ И КО” съветва и представлява български и чудестранни компании в производства по регистрация и защита на търговски марки на национално, европейско и международно равнище. Работата ни в тази посока е фокусирана върху:

  • създаване на национална, регионална и/или международна страгегия за защита на марка или портфолио от марки
  • извършване на проучвания в съответните бази данни за риск от евентуални конфликти с по-ранни марки
  • изготявяне и подаване на заявки за регистрация на търговски марки пред Патентно ведомство, Службата за хармонизация на вътрешния пазар и Международната организация за интелектуална собственост
  • водене на производства по опозция пред пред Патенто ведомство и Службата за хармонизация
  • обжалване решенията и отказите на Патентно ведомство Административен съд – град София
  • изготвяне на лицензионни договори

Освен търговски марки, екипът ни извършва и регистрация и вписване на ползвател на георграфски означения, които се поделят на наименование за произход и географско указание.