Кой управителен орган взима решение за смяна на управител на ЕООД?

смяна на управител на ЕООД (ООД)Смяна на управител на ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) се извършва с решение на едноличния собственик на капитала.

В първия пункт (в случай че се извършва само смяна на управител на ЕООД), протоколът от решението на едноличния собственик на капитала следва да посочва трите имена и ЕГН на настоящия управител, който се освобождава. Респективно във втория пункт от решението за смяна на управител на ЕООД, трябва да се посочат трите имена и ЕГН на новия управител, който се назначава на мястото на стария. На трето място в решението следва да бъде отбелязано, че учредителния акт отразява смяната на управителя на ЕООД, като в него се премахва името на стария управител и се вписва името на новия управител.

Кой взима решение за смяна на управител на ООД?

Решението за смяна на управител на ООД (дружество с ограничена отговорност) се взима от общото събрание на дружеството. За приемането на решението се изисква обикновено мнозинство, което ще рече повече от половината от капитала. Под обикновено мнозинство се има предвид повече от половината капитал на дружеството, а НЕ представеният на събранието капитал!

Какви са необходимите документи за смяна на управител на ЕООД (ООД)?

Освен протоколът от решението на едноличния собственик на капитала (или решение на общото събрание при смяна на управител на ООД) и отразяването на промяната в учредителния акт (или дружествения договор при смяна на управител на ООД), новият управител следва да подпише следните декларации:

  • Декларация за липса на обстоятелства по чл. 141 ал. 8 от Търговския закон
  • Декларация за липса на обстоятелства по чл. 142 от Търговския закон
  • Декларация по чл. 13 ал. 4 от Закона за търговския регистър
  • Декларация спесимен от подписа на новия управител – това е единственият документ, който трябва да има нотариална заверка на подписа на новия управител.

Кой може да подаде документите за смяна на управител на ЕООД (ООД) в Търговския регистър?

Документите се подават задължително от името на новия управител на ЕООД/ООД. Последният може да упълномощи за целта адвокат или да ги подаде от свое име. В случай че подадете документите от името на стария управител или упълномощаването на адвокат е извършено от него, ще получите отказ от Търговския регистър.

В случай че назначавате още един управител, без да освобождавате стария, тогава упълномощаването, съответно подаването на документите, може да бъде извършено от всеки един от управителите.

Посоченото по-горе решение, учредителният акт (или дружествения договор за ООД) отразяващ промяната на управителя и изброените декларации се подават със заявление А4 в Търговския регистър.

Може ли управителят по своя инициатива да бъде освободен от длъжността?

Управителят има право да поиска да бъде освободен. За целта следва да подаде писмено уведомление до дружеството, в което да поиска да бъде заличен като управител в Търговския регистър. Най-късно до един месец от получаване на уведомлението, дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в регистъра. Ако дружеството не направи това, тогава управителят може сам да впише новото обстоятелството, независимо дали на неговото място вече е било назначено друго лице.

При възникнали въпроси, както и за подготовка на документи, и за извършване на самата процедура винаги можете да се свържете с нас за консултация с адвокат по търговско право.