Регистрация на фирма – общи положения

регистрация на фирмаРегистрацията на фирма (ЕООД/ООД) изисква подготвянето и подаването на определени документи в Търговския регистър (ТР) към Агенцията по вписванията.Една от основните разлики между еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и дружество с ограничена отговорност (ООД) е в броя на лицата притежаващи част от капитала в съответното дружество.

При регистрацията на фирма, която е ЕООД, капиталът на дружеството се притежава само от едно физическо или юридическо лице. При регистрацията на фирма, която е ООД, капиталът се притежава от поне двама съдружници, чиито дялове могат да са различни по обем, но сумата от общия брой на дяловете тряба да бъде равна на капитала.

Регистрация на фирма – необходими документи

За регистрацията на фирма е необходимо изготвянето на следните документи:

1. Решение на едноличния собственик за учредяване на дружеството (за ЕООД); съответно протокол от Общото събрание на съдружниците за взетите решения от учредителното събрание и дневния ред на събранието (за ООД)

2. Учредителен акт за ЕООД, съответно дружествен договор в случай на регистрация на ООД

3. Декларация от управителя за истиността на заявените обстоятелства съгласно чл. 13 ал. 4 от Закона за търговския регистър (ЗТР).

4. Декларация от управителя за липса на обстоятелства по чл. 141 ал. 8 от Търговския закон (ТЗ).

5. Декларация от управителя по чл. 142 от ТЗ

6. Образец от подпис и съгласие на управителя за приемане на управлението на дружеството (спесимен).

7. Платежно от банка или удостоверение за внесен капитал на дружеството по предварително открита набирателна сметка за капитал

8. Платена такса за регистрация на фирма в размера на 55 лв. (в случай на електронно подаване) към Търговския регистър към Агенция по вписванията.

9. Заявление по образец А 4.

10. Адвокатско пълномощно за регистрация на фирма.

Регистрация на фирма – подаване на документите в Търговския регистър

Необходимите документи за регистрация на фирма следва да се подадат в Търговския регистър към Агенцията по вписвания.

Регистрация на фирма – такса

В случаите на електронно подаване на документите за регистрация на фирма, таксата е в размер на 55 лв. Когато документите не се подават електронно, таксата е в размер на 110 лв. Нашата практика е да подаваме документите за регистрация на фирма винаги електронно за нашите клиенти. Можете да се свържете с нас за консултация с адвокат по търговско право.

Регистрация на фирма

Извършваме регистрация на дружество с ограничена отворност, на преференциална цена в случаите когато сключите договор за счетоводно или абонаментно правно обслужване. Свържете се с наш офис за повече подробности.
Свържете се насСвържете се нас