Промишленият дизайн представлява видимият външен на даден продукт или негова част. Естеството на дизайна се определя най-често от особеностите на линиите, формата и цвета на продукта или тяхна комбинация. Промишленият дизайн обикновено се прилага към продукт, който влиза в масово производство.

“РАДЕВ И КО” консултира и представлява търговски дружества във всички видове производства по регистрация и защита на промишлени дизайни като извършва следните услуги:

  • оценка на дизайна от гледна точка изискванията за новост и оригиналност, които са задължителни предпоставки по пътя към неговата защита и регистрация
  • изготвяне и подаване на заявки за промишлен дизайн пред Патентно ведомство
  • изготвяне, подаване и производство по международна регистрация на промишлен дизайн пред Международното бюро
  • изготвяне на лицензионни договори, с които се разрешава на друго лица да използва дизайна
  • производство по спорове относно нарушени права върху промишлени дизайни