“РАДЕВ И КО” извършва всички видове преобразуванe на търговски дружества чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, както и чрез промяна на правната форма.

Екипът ни винаги се ръководи от постигането на икономическите приоритети на клиентите ни по възможно най-ефективния начин адекватен за конкретното правно положение.

Предвид комплексността на подобен вид транзакции тук сме очертали само някои от сферите ни на дейност, които включват следното:

  • задълбочен правен анализ и проверка (due diligence) на всички материално-правни аспекти на сделката
  • идентифициране на правните рискове и факторите съпътсващи осъществянето на сделката
  • изграждането на правна стратегия за неутрализирането на правните рискове и подбор на адекватна правна техника за осъществяване на преобразуването
  • средства за защита на сделката като споразумения с преобразуващото се дружество да не преговаря с други потенциални купувачи (приемащи дружества)
  • споразумения позволяващи на управителните органи на преобразуващото се дружество да отхвърли предложението, в случай че получи по-добра оферта
  • изготвяне на всички необходими документи за осъществяване на договореното преобразуване
  • получаване на разрешения от съответните институции, когато такива са необходими и затваряне на сделката