Адвокатска кантора “РАДЕВ И КО” е специализирана в създаването на патентни права и закрилата на патентоспособни изобретения. Работата ни обхваща всички нива на защита на дадено изобретение, включително воденето на производства за получаване на патент пред компентните европейски и международни институции, както и производства по спорове. Представляваме и консултираме български и чуждестранни физически и юридически лица относно:

 • патентоспособността на дадено изобретение и условията, на които следва да отговаря, за да може да получи патент за закрила
 • специфични изключения от патентоспобност и патентоспособност на биотехнологичните изобретения
 • проучване и анализиране на състояниято на техника, за да се определи дали дадено изобретение притежава новост по смисъла на патентното право
 • съставяне и изготвяне на патентни претенции
 • подаване на национална заявка за патент и водене на произвоство пред Патентно ведомство
 • претендиране на право на приоритет на заявителя
 • изготвяне и подаване на заявка за европейски патент пред Европейското патентно ведомство, съгласно Европейската патентна конвенция
 • изготвяне и подаване на международна заявка за патент, съгласно Договора за патентно коопериране
 • произвоство по обжалване на решенията на Патентно ведомство за прекратяване на производството по заявка за патент
 • производство по спорове за нарушаване на изключителното право пред Патентно ведомство и компетентния съд
 • особени случаи на създаване и закрила на патентни права: лицензия по право, договорна лицензия, принудителна лицензия, принудителна кръстосана лицензия и др.
 • патентът като обезпечение и особен залог