Правата на интелектуална собственост и анти-конкурентното поведение са пресечна точка на интересите на пазарни играчи от всякакъв ранг.

Адвокатска кантора “РАДЕВ И КО” има сериозен опит в представителството на търговски дружества чийто права на интелектуална собственост са били нарушени в резултат от имитация или нелоялна конкуренция. Ангажираме се и със защитата на наши клиенти обвинени в нарушаването на права на интелектуална собственост.

Някои от сферите ни на дейност включват представителство на търговски дружества пред Комисията за защита на конкуренцията относно:

  • използването на име на фирма, търговска марка или географско означение, идентични или сходни с тези на други търговци, по начин който заблуждава и може да доведе до увреждане интересите на конкурентите
  • предлагането на стоки или услуги изглеждащи сходни или идентични на тези на друг търговец
  • използването на сходен домейн или сходен дизайн на уеб страница, които поради своята идентичност или сходство могат да заблудят потребителите по отношение на автентичния източник на стоки и услуги като по тази начин увредят конкурента
  • нелоялна конкуренция, при която се осуетява сключване на договори от страна на конкурента, за да се привлекат нови клиенти
  • продължителна продажба на стоки на цена по-ниска от производствената им стойност