Адвокатска кантора “РАДЕВ И КО” е специализирана в областта на корпоративното право. Предоставяме правно обслужване на български и международни компании, които са учередили дъщерни дружества в страната или планират да стъпят на пазара на Европейската икономическа зона.

Правните ни услуги излизат извън пределите на формалното корпоративно правно обслужване. Стремим се винаги да вникнем в икономическите цели и приоритети на нашите клиенти, за да им съдействаме ефективно за укрепването или разширяването на пазарните им позиции.

За да осъществим целите на клиентите си извършваме правни анализи (due diligence), които им дават обективна основа да преценят внимателно правните и икономически рискове преди предприемането на конкретни действия.

Някои от сферите ни на работа в областта на корпоративното право включват изготвяне на всички видове документи и консултации на юридически лица относно:

  • учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества
  • изготвяне на всички необходими документи за вписване на дружеството в Търговския регистър, като дружествен договор, учредителен акт, устав, декларации и др.
  • капиталова структура и прехвърляне на дялове, продажба и прехвърляне на акции
  • увеличаване и намаляване на капитала, включително чрез непарични вноски (апорт)
  • делегиране на дружествено управление и представителство
  • отговорност на управителите и уреждането на отношения по оста дружество-управител
  • задължения и отговорност на съдружниците, изключване и приемане на нови съдружници
  • права на акционерите, както и правото да получат справедлива цена за акциите си
  • свикване на общо събрание и вписване на всички видове дружествени изменения и актове в Търговския регистър

За консултация с адвокат по корпоративно право се свържете с наш офис или ни изпратете запитване за безплатна правна консултация.