Адвокатска кантора “РАДЕВ И КО” работи във всички сфери на защита на конкуренцията. Дейността ни включва консултации и представителство на български и чуждестранни търговски дружества пред Комисията за защита на конкуренцията относно:

  • пряко или косвено определяне на цени или други търговски условия
  • разпределяне на пазари или източници на снабдяване
  • ограничаване или контролиране на производството, търговията, техническото развитие или инвестициите
  • прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти
  • поставяне сключването на договори в зависимост от поемането от другата страна на допълнителни задължения или от сключването на допълнителни договори, които по своя характер или съгласно обичайната търговска практика не са свързани с предмета на основния договор или с неговото изпълнение
  • споразумение между предприятия, решение на сдружение на предприятия и съгласувана практика на предприятия, които ограничават или нарушават лоялната конкуренция между пазарните играчи
  • защита на конкуренцията при злоупотреба с монополно или господстващо положение
  • анализи на всякакъв вид договори, споразумения и търговски практики с цел свеждане до минимум на риска от санкиции при нарушаване нормите за защита на конкуренцията.

Осигуряваме представителство на клиентите си и във всички производства по обжалване на актовете на Комисията за защита на конкуренцията пред Върховния административен съд.