Документи за регистрация на ЕООДОсвен посочените документи за регистрация на ЕООД, ще е необходимо и да внесете капитала на дружеството по набирателна сметка. За целта трябва да откриете набирателна сметка в банка по Ваш избор.

В банката ще ви поискат оригиналния учредителен акт и решението за учредяване на дружеството. След като ги представите ще си направят копия от тях и ще Ви върнат оригиналите. Ако Ви предложат да Ви издадат удостоверение за внесения капитал, не е необходимо да си давате парите на вятъра. Необходима Ви е само вносната бележка удостоверяваща, че капиталът на дружеството е внесен. Не забравяйте да заплатите и таксата за вписване на ЕООД по сметката на Търговския регистър.

Единственият документ, който трябва да има нотариална заверка на подписа е образецът от подписа на управителя.

Важно!

В случай че възнамерявате да изготвите документите си сами, по-долу е пълният списък с необходимите документи за регистрация на ЕООД.

В случай че регистрирате ООД в съдружие с други съдружници, задължително следва да предвидите в дружествения договор специфична структура на капитала (разпределение на дяловете между съдружниците), условия за приемане и напускане на съдружници, специфични отношения по оста управител-дружество и др. Ако не сте наясно какво точно правите и какви права и задължения възникват за Вас с регистрацията на ЕООД или ООД, задължително се свържете с някого от нашите адвокати.

Документи за регистрация на ЕООД/ООД:

Решение на едноличния собственик / Протокол от проведено общо събрание за учредяване на ООД

Учредителен акт /или Дружествен договор при ООД

Декларация за липса на обстоятелства 141.8

Декларация по чл. 142 ТЗ

Декларация по чл.13 от ЗТР

Образец от подпис и съгласие на управителя/управителите

Ако желаете да получите консултация с адвокат относно регистрацията на фирма можете да се свържете с наш офис по всяко време.