Договор за франчайз – обща характеристика

договор за франчайзС договор за франчайз, се предоставя право на получателя на франчайз да експлоатира работещ бизнес модел.

Освен това получателят на франчайз, придобива и правото да използва утвърдените търговски марки на компанията предоставяща франчайз, като по този начин става един вид дистрибутор на нейните стоки и услуги.

За да получи и експлоатира тези права, получателя на франчайз заплаща на франчайзодателя (franchisor) съответно договореното между тях възнаграждение. В този аспект договорът за франчайз напомня на договор за предоставяне на лицензия за търговска марка, но всъщност пределите му са далеч по-широки.

Такси при договор за франчайз

Основните такси, които се плащат от получателя на франчайз, при сключване на договор за франчайз, са следните:

  • такса за използването на търговската марка на франчайзодателя
  • такса за обучение и консултация по отношение на продуктите/услугите, които ще продава получателя на франчайз
  • процент от продажбите извършени от франчайзополучателя

Рисков капитал при франчайз

Сключването на договор за франчайз е един от малкото начини за получаване на рисков капитал (venture capital) от страна на франчайзодателя без да предоставя контрол над мрежата от компании разпространяващи неговите продукти и услуги. При условията на намален риск, франчайзодателят може бързо да разшири мрежата си от компании-дистрибутори (получателите на франчайз) по целия свят. В този смисъл рисковете при договор за франчайз са почти изцяло за сметка на получателя на франчайз.

Рискове произлизащи от договор за франчайз

Рисковете при договора за франчайз могат да се квалифицират в две големи групи — икономически и юридически.

Икономическите рискове могат да бъдат най-разнообразни като ниво на конкуренцията, жизнен стандарт на потенциалните потребители, възвръщаемост на първоначалната инвестиция и др.

От своя страна юридическите рискове са неразривно свързани с по-горната група. Поради наличието на стандартизация при договорите за фрачайз, както и от факта, че се предлагат от икономически мощни компании, договорите винаги са изготвени в полза на компанията предоставяща франчайз. Поради тази причина при реализацията на определен икономически или друг риск, договорът за франчайз почти винаги облагодетелства франчайзодателя.

За да защити адекватно интересите си, получателят на франчайз следва да извърши освен сериозен икономически анализ и задълбочено проучване на правните аспекти на договора и как те уреждат реализирането на определени рискове. Възможно е договорът за франчайз да бъде “мълчалив” по отношение на определени взаимоотношения между страните, като по този начин ще прехвърли уреждането им към режима предвиден в закона.

От друга страна българското законодателство в лицето на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите не предвижда изрична правна уредба на договор за франчайз, което на свой ред може да доведе до непредвидени положения между страните.

В случай че обмисляте сключването на договор за франчайз, можете да се свържете с нас за консултация с адвокат по търговско право.