договор за покупко-продажба на мпсС договора за покупко-продажба на МПС продавачът се задължава да прехвърли правото на собственост върху МПС на купувача срещу заплащане на договорената цена.

Страните по договора за покупко-продажба могат да бъдат представлявани от пълномощници, чиито пълномощни трябва да бъдат с нотариална заверка на подписите им и задължително да описват подробно МПС предмет на договора.

Кога е необходима нотариална заверка на подписите?

Подписите на страните по договора за покупко-продажба на регистриран автомобил (МПС) трябва да бъдат нотариално заверени. Всеки един нотариус в страната може да завери подписите на страните независимо от района му на действие.

Изискването за нотариална заверка на подписите върху договора за покупко-продажба отпада ако купувате автомобил, който е нов внос и не е бил регистриран. Условието за нотариална заверка на подписите на страните отпада и в следните случаи на покупко-продажба на:

 • регистрирани мотоциклети с обем на двигателя под 350 cm3
 • регистрирани колесни трактори с обем на двигателя под 350 cm3
 • регистрирани ремаркета с товароносимост под 10 тона

Какви документи са необходими на страните за изповядване на сделката?

 • документи за самоличност
 • нотариално заверено пълномощно, ако някоя от страните действа чрез пълномощник
 • документ за семейно положение на продавача
 • договор за покупко-продажба на МПС; може да бъде изготвен от Вас, нотариус или адвокат
 • свидетелство за регистрация на автомобил (голям и малък талон)
 • документ за платен данък върху МПС, съгласно чл. 52 от Закона за местните данъци и такси
 • платен местен данък за придобиване на МПС по чл. 44 от ЗМДТ
 • документ за платена застраховка “Гражданска отговорност”
 • удостоверение за застрахователната стойност на МПС (автомобила), което можете да си извадите от всеки застрахователен брокер
 • декларация на продавача, че няма непогасени публични задължения, която попълва пред нотариуса

Договор за покупко-продажба на МПС, което е съпружеска имуществена общност

Ако продаваното МПС е придобито по време на брака от някой от съпрузите, а по сделката за покупко-продажбата се явява само единия съпруг, тогава е задължително другият съпруг да попълни нотариално заверена декларация за съгласие с продажбата.

Кога преминава риска от случайно погиване или повреждане на МПС от продавача върху купувача?

Преминаването на риска е пряко свързано с прехвърлянето на собствеността. Много е важно да се разграничава прехвърлянето на правото на собственост по договора за покупко-продажба на МПС от предаването на самото МПС.

Ако страните по договора за покупко-продажба на МПС не определят момент, в който риска преминава от продавача върху купувача, тогава рискът от погиване или повреждане на МПС ще премине в момента на сключване на договора. Ако купувачът сключи договора днес, но е договорил МПС да му бъде предадено на следващия ден и в този период МПС бъде повредено или унищожено, то рискът в тази ситуация ще бъде за сметка на купувача.

Как купувачът може да защити интереса си в случай на реализиране на риск в периода от сключване на договора до предаване на самото МПС в негово владение?

В случай че, между сключването на договора за покупко-продажба на МПС и самото му предаване на купувача има значителен промеждутък от време, тогава купувачът не трябва да оставя договора “мълчалив” по отношение на този междинен срок.

Законът дава право на страните да определят сами момента на преминаване на риска. За да защити адекватно интереса си в тази ситуация, купувачът следва да изиска включването на клауза в договора, която определя, че рискът от случайно погиване или повреждане на МПС преминава от момента на предаване на самото МПС, а не от момента на сключване на договора.

Какви са задълженията на страните след прехвълянето на МПС?

В двуседмичен срок от сключване на договора за покупко-продажба на регистрирано МПС страните имат задължение да предоставят на КАТ копие от договора за покупко-продажба (чл. 145 от ЗДвП).

В двусемесечен срок от сделката новият собственик трябва да заплати данъка по чл. 52 от ЗМДТ, ако той не е бил вече платен от предходния собственик до края на текущата година.

В двумесечен срок от придобиването на МПС (автомобила) новият собственик трябва да го декларира пред Общината по постоянния си адрес (чл. 54 ал. 4 ЗМДТ). При декларирането следва да предостави удостоверение за платения местен данък при придобиването.