Граждански договор – обща характеристика

граждански договорПредметът на гражданския договор е извършването на определена работа, при която трябва да бъде постигнат и предаден от изпълнителя на възложителя определен резултат.

Например юридическо лице може да възложи изработването на определен продукт, като уеб страница на фирмата, на друго физическо лице под формата на договор за изработка на продукта. В този смисъл предметът на договора ще бъде извършването на определена работа и предаването на крайния продукт на възложителя — уеб страницата на фирмата.

Кой може да сключва граждански договор

Граждански договор може да се сключи, както между физическо и юридическо лице, така и между физически лица. Правните аспекти на гражданските договори се уреждат от Закона за задълженията и договорите. Гражданските договори не попадат в обхвата на трудовото законодателство, поради това, че те нямат за цел да уреждат престирането на работна сила, а изцяло акцентират върху извършването на самата работа и предоставянето на договорения резултат.

Граждански договор – видове

Гражданските договори могат да бъдат най-разнообразни като договор за изработка, договор за поръчка, комисионен договор, договор с търговски управител и др. В практиката най-разпространените граждански договори са договорът за изработка и договорът за поръчка.

При договора за изработка, ако страните не са уговорили друго, изпълнителят най-често е длъжен да изработи поръчката със свои средства. Изпълнителят е длъжен да изпълни работата така, че тя да бъде годна за обикновеното или предвиденото в договора предназначение. Този вид граждански договор има изключително широко приложение; може да урежда отношения от дърводелски услуги до извъшването и предоставянето на високо специализирана работа като финансово-счетоводна услуга или пък изработването на технологичен продукт.

Другият най-разпространен граждански договор е договорът за поръчка. С него довереникът се задължава да извърши за сметка на доверителя възложените му от последния действия. Този вид граждански договор най-често се използва за възлагането на определени правни действия като сключване на договори, участие в сделки и др. В тези случаи, когато довереникът извърши действието, правният резултат настъпва директно за доверителя, който е възложил извършването му.

Различия между трудов и граждански договор

Видно от посочените примери, гражданските договори са свързани с извършването на определена работа и предаването (престирането) на определен резултат. Гражданският договор за разлика от трудовия договор няма за цел да определя работно време, условия на работа, място за извършване на трудова дейност и т.н. В този смисъл, предмет на трудовия договор е периодичното предоставяне (престиране) на работна сила, за разлика от гражданския договор чийто предмет е свършването на определената работа и постигането и предаването на извършения резултат.