Търсите консултация с адвокат по търговско право?

Работата на адвокатите ни в областта на търговското право включва широк спектър от търговски сделки и взаимоотношения. Клиентите ни са български и чуждестранни юридически лица развиващи търговска дейност в разнообразни икономически сектори.

Адвокатите ни изготвят търговски договори изцяло съобразени с целите и рисковете характерни за дейността на нашите клиенти, някои от които включват следните:

 • договор за аренда
 • договор за аутсорсинг
 • договор за замяна
 • договор за изработка
 • комисионен договор
 • договор за наем
 • договор за превоз
 • договор за поръчка
 • спедиционен договор
 • договор за продажба
 • договор за международна продажба на стоки
 • договор за факторинг
 • договор за франчайз
 • договор за цесия (продажба на вземания)
 • всички видове пълномощни
 • нотариални актове
 • трудови и граждански договори
 • договори свързани с права на интелектуална собственост
 • други ненаименовани договори

Консултация с адвокат по търговско право относно събиране на вземания

В областта на събирането на вземания, адвокатите ни по търговско право представляват български и чуждестранни юридически лица пред всичи съдебни инстанции  в България. Някои от сферите ни дейност в областта на процесуалното представителство пред съд включват:

 • водене на обезпечително, исково, заповедно и изпълнително производство за събиране на вземания
 • искове за неизпълнение и обезщетение по всякакъв вид търговски договори
 • регресен иск за получаване от кредитора на това, което е заплатил вместо длъжника на трето лице
 • иск за встъпване в правата на удовлетворения кредитор от друго лице изпълнило чуждо задължение (суброгаторен иск)
 • иск за защита на кредитора срещу бездействащ длъжник
 • установителни и осъдителни искове в резултат от нарушени права върху интелектуална собственост