Търсите консултация с адвокат по трудово право в София?

Адвокатска кантора “РАДЕВ И КО” представлява и консултира юридически и физически лица във всички аспекти на трудовото право. Работата на адвокатите ни специализирани в трудово право в София обхваща:

  • изготвяне и трудово-правни консултации относно индивидуални и колективни трудови договори, анекси, длъжностни характеристики, споразумения, заповеди на работодателя, протоколи, решения, становища и др.
  • представителство пред всички съдебни инстанции по трудови споровете между служителя и работодателя относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения
  • оспорване законността на уволнението от работника или служителя

Когато е възможно и в полза на нашия клиент винаги се опитваме да договорим извънсъдебно споразумение, с което да намалим риска и да постигнем по-бързо целта. В случай че желаете консултация с адвокат по трудово право в София, можете да ни изпратите запитване или да се свържете дикретно с нашия офис.