адвокат Памела БучковаАдвокат д-р Памела Бучкова

Адвокат Бучкова започва преподавателската си кариера през 2005 г. като асистент по административно право и процес в Нов български университет. Със вписването си в Софийската адвокатска колегия през 2004 г., тя се посвещава на правото едновременно като преподавател и практикуващ адвокат.

Адвокат Бучкова има значителен опит във всички сфери на процесуалното представителство, някои от които включват търговскоправни и трудовоправни спорове и водене на производства през Комисията за защита на конкуренцията. В последните десет години, тя специализира интензивно в областта на административното право и процес, като синтезира опита и знанията си в множеството си научни публикации.

Професионален опит и правоспособност

  • Нов български университет, асистент по административно право и процес (2005 – понастоящем)
  • адвокат, член на Софийска адвокатска колегия
  • езици: английски и френски

Образование

  • доктор по право, докторска дисертация “Административният договор в Република България” (2011)
  • дисертационен стаж, Panthéon-Assas University (2008)
  • магистър по право, Нов български университет (1998 – 2003)
  • програма за обмен на студенти, University of Burgundy (2002)

1. Конституционна основа на членството на Република България в Европейския съюз, Сп. “Правен преглед”, бр. 1/2005

2. Президентският указ за награждаване с ордени и медали, Сп. “Правен преглед”, бр. 1/2006 г.

3. Указът – особен акт на държавното управление, Сп. „Право без граници”, бр. 1/2007 г.

4. Лишаването от право да се управлява моторно превозно средство според Конвенцията, съставена на основание Член К.3 от Договора за Европейския съюз, Сп. „Правен преглед”, бр. 1/2008

5. Спорни въпроси при съдебното обжалване на ревизионните актове по реда на ДОПК. Съдебната практика на Върховния административен съд и ТР № 7 от 11. 12. 2008г., сп. “Общество и право”, бр.3 от 2009 г.

6. Уредбата на договора във френското административно право Сп. „Административно правосъдие”, бр.1/2010

7. Административен договор ли е споразумението по чл. 20 от Административно-процесуалния кодекс, Сп. „Административно правосъдие”, бр.3/2010

8. Административният договор в България. Теоретични и практически аспекти, Сп. „Административно правосъдие”, бр. 4/2010

9. Административният и частноправният договор Сп. „Общество и право”, бр.7/2011 и бр.8/2011

10. Основни положения в теорията на административния договор в Русия Сп. „Административно правосъдие”, бр.2/2011

11. Административният договор. Материалноправни, процесуалноправни и сравнителноправни аспекти, Фенея, 2012

12. Общественият интерес при административното договаряне Юбилеен сборник „20 години Нов български университет. Департамент „Право””2011

13. Административният договор в практиката на Върховния административен съд Сборник „100 години Върховен административен съд”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014

14. Давностният срок по чл. 285 от АПК Сп. „Общество и право”, бр.5/2014

15. Относно някои практически въпроси на изпълнителното производство по АПК.Преглед на съдебната практика на административните съдилища и на Върховния административен съд Юбилеен сборник “Видни юристи”, посветен на 85-годишнината от рождението на проф. д-р Добри Димитров, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014