Консултация с адвокат по обществени поръчки

Екипът ни предоставя пълно правно обслужване в областта на обществените поръчки включващо консултации, подготовка и изготвяне на документи относно:

 • откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
 • участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
 • договор за сключване на обществена поръчка
 • оферти, гаранции, рамкови споразумения
 • обжалване на всички актове и действия или бездействия на възложителя пред Комисията за защита на конкуренцията

Процедурите чрез които се възлагат обществени поръчки са: провеждане на открита процедура, ограничена процедура, състезателен диалог и процедури на договаряне.

Обект на обществена поръчка могат да бъдат стоки, услуги и/или извършването на определена работа, като например:

 • доставките на стоки, осъществявани чрез покупка, наемане, лизинг със или без право на закупуване или покупка на изплащане и др.
 • изпълнение на строеж или проектиране и изпълнение на строеж, строително монтажни работи
 • доставка на военно и специално оборудване, включително части и компоненти за него, както и строителство свързано с това оборудване
 • строителство за военни цели

Обществени поръчки могат да възлагат публични предприятия, държавни органи и институции, които изразходват публични средства като например: органите на държавна власт, Президентът на Република България, омбудсманът на Република България, Българската народна банка, главният прокурор и административните ръководители на прокуратурите в страната, както и други държавни институции, създадени с нормативен акт.

Съществуват и изключения обвързани със специфичен вид дейности, при които и търговци или други лица, които не са публични предприятия могат да бъдат възложители, например:

 • когато дейността се отнася за обществени услуги свързани с поддържането и експлоатирането на мрежа за доставка на електрическа енергия, природен газ и др. или когато извършват доставянето на тези суровини до такава мрежа
 • когато дейността се отнася до обществени услуги свързани с производството, преноса или разпределянето на питейна вода или доставката на питейна вода до такива мрежи.

Кандидат или участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Изпълнител на обществена поръчка е участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, с когото възложителят е сключил договор за обществена поръчка.