Адвокатска кантора “РАДЕВ И КО” съветва и представалява клиентите си във всички аспекти на учредяването, управлението, защитата и прехвърлянето на вещни права. Съществена част от работата на адвокатите ни в областта на недвижимите имоти е фокусирана върху:

 • извършване на проверка за тежести върху недвижим имот
 • водене на преговори за осъществяване на покупко-продажба на недвижим имот
 • изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за покупко-продажба
 • съдействие за осигуряване на всички необходими документи/удостоверение за тежести, скица, данъчна оценка и др./ за изповядване на сделката
 • правно обслужване за вписване на обстоятелства — възбрани, ипотеки, искови молби — по партидите на съответните недвижими имоти
 • представителство на клиенти пред агенции за недвижими имоти
 • консултации и представителство при учредяване на законна и/или договорна ипотека
 • изготвяне на договори за дарение на недвижим имот
 • учредяване право строеж и право на ползване
 • консултации при съсобственост, учредено право на ползване, подобрения и др.
 • структуриране и представителство при всякакъв вид сделки с недвижими имоти и вещни права