В областта на авторското право работим предимно за търговски дружества създаващи всякакъв вид обекти на авторското право, включително софтуерни продукти и приложения, като извършваме консултации и изготвяне на документи относно:

  • всички видове имуществени и неимуществени авторски права и тяхното упражняване
  • изготвяне на договори, становища и правни анализи при създаването на аудио-визуални произведения, talk show програми и др.
  • права на отчисление при препродажба на произведение и права на разпространение
  • консултации и анализи на правните рисковете произтичащи от внедряването на отворен код в собствени продукти, който е пуснат под лицензи като GNU General Public License, Mozilla Public License (MPL), Sun Public License (SPL) и много др.
  • становища относно правните аспекти на open source лицензи за разпространение на собствени софтуерни продукти предвид перспективите им за развитие
  • изготвяне на договори с подизпълнители, при които се възлага създаването на обекти на авторското право
  • изготвяне на трудови договори, които следва да съобразят особеностите при създаването на произведение на авторското право в рамките на трудовото правоотношение